Hopp til innholdet

Ansvarlige investeringer og bærekraft

Som fondsselskap ønsker vi å foreta investeringer som er ansvarlige og bærekraftige. Det handler om at vi vil investere i selskaper som ivaretar miljø og bærekraft, samfunnsansvar og sosiale forhold.

Ansvarlige investeringer og bærekraft- Hva betyr dette for deg som kunde?

Pengene dine blir investert i selskaper som blant annet fremmer samfunnsansvar, menneskerettigheter og bærekraft. Med dette ønsker vi å oppnå en positiv og langsiktig avkastning for deg og sparepengene dine, samtidig som vi ivaretar miljø og bærekraft, sosiale forhold og samfunnsansvar.

Dette betyr at du skal være sikker på at vi ikke plasserer pengene dine i selskaper som utøver:  

  • Grove krenkelser av menneskerettigheter
  • Alvorlig miljøskade
  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt
  • Grov korrupsjon
  • Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
  • Selskaper som produserer klasevåpen, kjernevåpen, landminer og som selger militært materiell til visse stater

 

Heidi Bjørgen

Heidi Bremseth Bjørgen

Kunderådgiver personmarked

Marthe Balstad

Marthe Stenset Balstad

Rådgiver personmarked

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.