Eika Balansert er et internasjonalt kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentepapirer. Fondet investerer i aksjer som er notert på børs eller regulerte markedsplasser i Norge og Norden. Rentepapirene har varierende kredittrisiko og løpetid. 
Fondet hadde en avkastning på 1,29 % i april måned. Det er 0,81 % sterkere enn sin referanseindeks som består av 50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50 % NORM. Fondet har en avkastning på 6,04 % hittil i år.

Makro

Aksjemarkedet gjennom april var som en ganske lunken og småsur start på våren. Det globale aksjemarkedet falt med 1,7 % (målt med MSCI verdensindeksen i USD). I Norden var avkastningen god sammenlignet med det brede bildet, mot de brede indeksene for verden, Europa og USA, som alle falt. Målt i lokal valuta var Norge det sterkeste markedet med en oppgang på 4,5 %, drevet av energi og råvaresektorer. Finland steg 2,5 % og Sverige steg med 2 %. Danmark var det eneste markedet som endte i minus i april med en nedgang på 2,4 %.        

Tilstanden i amerikansk økonomi ser fortsatt lys ut og er blant annet drevet av forbrukernes fortsatte evne og vilje til å bruke penger til tross for høye priser. Et svært sterkt arbeidsmarked samt en positiv reallønnsvekst danner grunnlaget for at forbruket holdes oppe. Til tross for at inflasjonen har falt betydelig det siste året har også inflasjonen vist seg å være mer seiglivet enn forventet. Dette har sementert en “høyere for lengre” holdning fra Federal Reserve hvor man fortsatt ser et behov for å ha stramme finansielle forhold for å kjøle ned økonomien gradvis. En nedkjøling vil komme i form av lavere etterspørsel etter arbeidskraft, mer moderat lønnsvekst, lavere forbruk og lavere aktivitet i privat sektor. Arbeidsmarkedet i USA viser tegn til å få en bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud noe som vil være viktig for å få redusert lønnsinflasjonen over tid. Samlet sett har dette har ført til at markedets forventninger om rentekutt har falt de siste månedene. Signalene fra den amerikanske sentralbanken er fortsatt at de må se en mer stabil nedgang i inflasjonen mot 2 %-målet uten at arbeidsledigheten stiger kraftig før de gjør noe med styringsrenten. Det er fortsatt en risiko for at en uventet sterk svekkelse i arbeidsmarkedet vil kunne kreve en raskere pengepolitisk respons enn det de ser for seg i dag. Utviklingen i styringsrenten fremover vil derfor være svært avhengig av makroutviklingen fremover.

Råvarer har generelt hatt en sterk utvikling i april. Dette gjelder spesielt metaller. Olje hadde en volatil måned styrt av den spente situasjonen i Midtøsten. Irans gjengjeldelse på Israel og usikkerheten dette medførte viste seg imidlertid å være en topp i oljeprisen. Oljeprisen endte ned ca. 4 USD per fat, mens gassprisen i Europa er opp ca. 9 % for måneden.

Aksjer

Norge

Nordic Semiconductor ble den sterkeste bidragsyteren i det norske fondet i april. De leverte tall for første kvartal som var på linje med forventningene i markedet, og kunne meddele at problematikken med høye varelagre i verdikjeden er over. Selskapet står nå foran en ny sykel og løfter inntjeningsforventningene fremover. Aksjen steg 39 % i april. 

Norsk Hydro steg 16 % i april etter et kraftig løft i aluminiumsprisen. Selskapet sikrer priser 6 -12 måneder frem i tid hvilket bidrar til høyere inntjeningsforventninger i andre halvår, samt 2025. Aluminiumsprisene steg på bakgrunn av sanksjoner mot russisk aluminium i Europa.

Kongsberg Gruppen la også frem sterke tall fra årets første kvartal. De øker topplinjekapasiteten med den nye fabrikken på Kongsberg, samt økte marginer gjennom effektivisering av leveranser. I tillegg skal de venter de på klarsignal for å bygge ut kapasitet i USA. Kongsberg Gruppen er nå et helintegrert teknologiselskap med strukturelle makrotrender i ryggen – og endte opp 4,87 % i april.

Autostore leverte også tall i april måned. Topplinjen kom inn langt under det markedet forventet seg, mens ordreinntaket var høyere – noe tvetydig fra et aksjemarkeds ståsted. Sammen med frykt for nedsalg fra en av selskapets største aksjonærer, endte aksjen ned 19,92 % i april.

Norden 

Legemiddelselskapet AstraZeneca var den sterkeste bidragsyteren i porteføljen gjennom april med en oppgang på 14,1 % målt i norske kroner. Selskapet rapporterte nylig sterke resultater for første kvartal, blant annet drevet av økt salg av produkter innenfor kreftbehandling. Et annet legemiddelselskap, Novo Nordisk, bidro også positivt med en oppgang på 3,6 % i april, støttet av økende volumer innenfor fedmebehandling. Alfa Laval, et industriselskap som blant annet leverer varmevekslere, separatorer og pumper, var opp    13,8 % etter en sterk rapport for første kvartal.
 
På den negative siden var logistikkselskapet DSV ned 9,8 % gjennom måneden. Volumene i fraktmarkedet har nå vært svake i en lenger tid, og vi forventer at en normalisering i markedet vil kunne gi støtte til DSV fremover. Volvo, som produserer lastebiler, falt i april 3 % etter at Geely solgte en del av aksjene sine i selskapet. Forsvarsselskapet Saab falt 7,2 % i april til tross for at selskapet leverte gode marginer og sterk ordreinngang i årets første tre måneder. Til tross for denne nedgangen er Saab opp 45 % hittil i år. 

Renter      

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling også i april. Mens norske pengemarkedsrenter har vært stabile siste måned, har lange renter steget og forventningene til rentekutt i USA og Norge er utsatt til senere i år.

Vinnere     

  • Nordic Semiconductor           36,32 %
  • Norsk Hydro ASA                  15,77 %
  • Golden Ocean Groups Ltd.    14,74 %

Tapere                                          

  • Autostore Holding                  - 19,92 %
  • Tomra Systems                       - 17,70 %           
  • Norwegian Air Shuttle ASA   - 10,78 %

 

 

 

 

 

 

  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.