Åpenhetsloven

Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Om loven

Åpenhetsloven trådte i kraft  1.juli 2022 og gjelder for alle større virksomheter hjemmehørende i Norge.

Formålet med loven er

  • å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • å sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser


Hva betyr loven for oss og andre store bedrifter?

De virksomhetene som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Disse aktsomhetsvurderinger skal utføres i tråd med OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.


Vurderingene skal omfatte både egen virksomhet og hele leverandørkjeden og må utføres regelmessig.

 

Hvordan jobber vi?

Siden 2017 har vi støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

UN Global Compact er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv utarbeidet av FN. Seks av disse prinsippene handler direkte om menneske- og arbeidstakerrettigheter:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjent menneskerettigheter

  2. Påse at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene

  3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis

  4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid

  5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid

  6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes