Valg til generalforsamlingen

Valg til bankens generalforsamling

Bankens øverste styringsorgan er generalforsamlingen. Etter vedtektsendring er generalforsamlingens sammensetning fra slik:

7 representanter valgt av og blant innskyterne
4 representanter valgt av og blant bankens ansatte
4 representanter valgt av og blant egenkapitalbevis-eierne.
1 representant valgt av og blant Stjørdal kommunestyres medlemmer.

Egenkapitalbeviseierne skal velge sine egne representanter til bankens generalforsamling.

Til å finne fram til kandidater til valget, er følgende valgkomite utpekt i eiermøte den :Instruks for valgkomite

Det er også utarbeidet instruks for egenkapitaleiernes valgkomite i samråd med Advokatfirmaet Selmer. Instruksen skal formelt godkjennes av generalforsamlingens høstmøte. I mellomtiden legges utkast til instruks til grunn for valgkomiteens arbeid med å finne kandidater til egenkapitaleiernes representasjon i bankens generalforsamling.