Nyttig informasjon for lag og foreninger

Vi er bankforbindelse for en rekke frivillige lag og foreninger. Her finner du nyttig informasjon for denne kundegruppen. Siden er under bygging. Savner du noe? Gi oss gjerne et hint om hva du ønsker å finne på denne siden!

Lag og foreninger - hvordan endre disposisjon på konto


Årsmøte er avholdt, og ny kasserer er valgt. Hva må laget gjøre for å etablere nye og riktige disposisjoner på kontoene sine?Når disposisjonene til lagets konto(er) endres, er det viktig at banken får beskjed om endringen snarest mulig, slik at det er riktig(e) person(er) som får tilgang til lagets konti, nettbank osv.

Før endringer kan gjøres, må følgende dokumentasjon leveres til banken:

* Fullmakt til disposisjon av konto (skjema under lenken)

* Kopi av årsmøteprotokoll, der det framgår hvem som er valgt til kasserer, og hvem som er leder i laget. 

Normalt er det leder i laget som signerer for at fullmakt avgis (skjemaets side 2), og kasserer som disponerer konti (skjemaets side 1).

Noen lag velger at flere skal ha disposisjonsrett, enten sammen eller hver for seg. I tilfelle føres det opp flere fullmaktshavere på side 1.

Den eller de som skal ha fullmakter må også signere på fullmaktsskjemaet.
Pass på at alle konti som kasserer skal disponere, påføres skjemaet.
Pass også på å fylle ut opplysninger/fullmakt vedr. nettbank.

Legitimasjon

Dersom personer som skal disponere konti ikke er kunder i Hegra Sparebank fra før, må man legitimere seg med pass i banken. Alternativt kan man registrere seg som kunde på nett. Velg i tilfelle "Startpakke", som er minimumspakken for å etablere kundeforhold.

Dersom protokoll ikke kan framlegges, vil banken forholde seg til de til enhver tid registrerte tillitsvalgte i Foretaksregisteret.

Oppgi alltid epostadresse og mobiltelefonnummer på fullmaktsskjemaet. Dette gir oss mulighet til å følge dere opp på beste måte dersom noe skulle være uklart.

Ferdig utfylt fullmaktsskjema kan sendes på epost til banken@hegrasparebank.no - eller leveres i vårt kundesenter.

Om dere har spørsmål til opprettelse eller endringer på konto for lag og foreninger - ta kontakt med kundesenteret på epost banken@hegrasparebank.no, telefon 74 80 50 00, eller besøk kundesenteret i Triangel Park, Kjøpmannsgata 7 i Stjørdal sentrum.

Hvorfor sponser banken?

Hegra Sparebank deler hvert år ut betydelige summer i sponsormidler til lokale lag og organisasjoner. De økonomiske midlene vi investerer i frivillighet, mangfoldiggjøres gjennom den dugnadsaktiviteten lagene står for. Slik skapes det verdifull aktivitet i lokalsamfunnet - og det skal lokalbanken selvsagt bidra til.

En sponsoravtale er en tosidig avtale, der banken bidrar med økonomiske ytelser mot at laget profilerer banken. Bankens sponsorinnsats retter seg primært inn mot breddeaktivitet. 

Vi ønsker å være en forutsigbar partner for de lagene vi sponser, og har et langsiktig perspektiv i våre sponsoravtaler.

Dersom du ønsker å drøfte mulighetene for en sponsoravtale for ditt lag eller din forening, er du velkommen til å ta kontakt med oss! 

Økonomiske støtteordninger


Lag og foreninger som har sitt hovedsete i Stjørdal eller Meråker kommune, og som driver
ideelt arbeid med allmennyttige formål i disse kommunene, kan søke om tildeling av
gave- eller prosjektmidler fra bankens årlige overskudd.

Gaver og prosjektmidler tildeles en gang om året av bankens generalforsamling.Prosjektmidler

Lag og foreninger som planlegger aktiviteter med karakter av prosjekt, det vil si med en avgrenset gjennomføringsperiode, kan søke prosjektstøtte. Det kan ikke søkes om prosjektstøtte til lagets ordinære drift/aktiviteter.

Hvordan søke om prosjektmidler:

Søknad om prosjektmidler skal inneholde;

- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett og finansieringsplan
- Gjennomføringsplan
- Kopi av revidert regnskap for siste regnskapsår
- Foreningens kontonummer
- Beskrivelse av hvordan bankens støtte kan synliggjøres i forbindelse med prosjektet

Det kan kreves sluttrapport til banken for prosjekter som mottar prosjektstøtte.

Gaver

Lag og foreninger kan søke om gavemidler fra bankens gavefond.
Gavemidlene er et mindre støttebeløp til lagets drift, og bevilges etter faste satser. Det kreves kun enkel søknad og regnskap. Lag som drifter forsamlingshus mottar gave etter forhøyet sats.

Hvordan søke om gave:

Send en kortfattet søknad med:

- Beskrivelse av lagets virksomhet
- Kopi av revidert regnskap for siste regnskapsår
- Foreningens kontonummer

Det forutsettes at søkerne har Hegra Sparebank som sin aktive bankforbindelse.

Søknadsfrist

Gavetildeling gjøres en gang pr år av bankens generalforsamling.

Søknadsfrist for gavetildeling og prosjektmidler i 2024 er 1.mars.

Gave- og prosjektmidler annonseres i lokalpressen, på bankens hjemmeside
og på bankens Facebook-side i tiden før søknadsfristen.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk til banken@hegrasparebank.no, eller
per post til Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7, 7500 Stjørdal.

Hvem kan søke?


Hvem som kan søke: 

- Lag og foreninger i Stjørdal og Meråker kommune som har et aktivt kundeforhold til Hegra Sparebank
- Lag og foreninger som allerede har sponsoravtale med banken, er ikke berettiget til gavemidler, men kan søke om prosjektmidler


Hvem gaveordningen ikke omfatter:

- Privatpersoner, næringsvirksomheter, rene innsamlingsformål og organisasjoner med religiøst eller politisk formål kan ikke søke om gaver eller prosjektmidler