EUs taksonomi skal gjøre det enklere for aktørene i finansmarkedet å vurdere om deres aktiviteter er i tråd med de langsiktige europeiske klima- og miljømålene, samt gi selskaper bedre mulighet til omstilling. Taksonomien tilrettelegger for at finansmarkedet kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter, og skal danne grunnlaget for standarder og merkeordninger for grønne finansielle produkter og investeringer.
For at en aktivitet skal klassifiseres som bærekraftig i henhold til EUs taksonomi må den oppfylle tre kriterier:

 1. Bidra vesentlig til minst ett av følgende seks klima- og miljømål:
  • Redusere og forebygge klimagassutslipp
  • Klimatilpasning
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  • Forebygging og kontroll av forurensing
  • Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer
 2. Ikke ha betydelig negativ innvirkning på de andre fem miljømålene
 3. Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter. Minimumsvilkårene for sosiale rettigheter inkluderer Menneskerettighetene, ILO-konvensjonene og OECDs retningslinjer

Vår plan
Hegra Sparebank skal bidra til å overføre ressurser mot bærekraftige prosjekter ved å øke finansieringen av bærekraftige løsninger. Dette skal gjøre økonomien, virksomheter og samfunnet mer motstandsdyktige mot risiko knyttet til klimaendringene. For å oppnå dette skal vi øke vår andel aktiviteter som er grønne i henhold til EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Det bør merkes at EUs taksonomi i dag kun inneholder kriterier som dekker aktiviteter som kan bidra til å redusere og forebygge klimagassutslipp og til klimatilpasning. For de andre fire klima- og miljømålene vil det forekomme krav ved senere tidspunkt. Hegra Sparebanks plan for å øke sin andel aktiviteter som er grønne i henhold til EUs taksonomi er derfor dynamisk, og vil kunne endres etter hvert som det forekommer endringer i taksonomien eller regelverk som omfatter taksonomien.

Hegra Sparebank har tatt for seg klima- og miljømålet om å redusere og forebygge klimagassutslipp. Vi skal øke vår kompetanse på EUs taksonomi, og slik kunne legge en klar plan for bankens omstilling til grønnere aktiviteter. Vårt mål er å tilby personkunder lån med gunstigere rentesatser for eiendomsaktiviteter som oppfyller spesifiserte bærekraftskrav i henhold til EUs taksonomi, eller som på andre måter bidrar vesentlig til ett eller flere av klima- og miljømålene.

Særlig vekt er lagt på renovering av eksisterende bygg, ettersom det er viktigere å fokusere på effektivisering av eksisterende bygg fremfor nybygg. For renovering av eksisterende bygg er kriteriet for vesentlig bidrag til miljømålet at renoveringen fører til en reduksjon av primærenergibehovet på minst 30%. Dette tilsvarer omtrent en forbedring på to energikarakterer. Miljøsertifiseringssystem som BREEAM In-Use vil også kunne brukes for å vurdere renovasjonsprosjektets effekt på byggets energibehov.
Hegra Sparebank skal videre gå i dialog med Eika Gruppen for å ta initiativ på utviklingen av nye produkter som er grønne, og slik på sikt øke sin andel av grønne aktiviteter som medlem i Eika Alliansen.